RESEARCH SCHOLARS

POST DOCTORAL RESEARCHERS

DR. SAURABH GUPTA

DR. NISHANTH RAJA

DR. SREEDHAR UNNIKRISHNAKURUP

PHD SCHOLARS

RABI SANKAR PANDA

SHIVAPRASAD S

GEO DAVIS

SANDEEP KUMAR S R

SIDDHARTH SHANKAR

VISHAKH S KUMAR

MANJUNATH CT

KRISHNADAS V K

NIVED SURESH

SRUTHI KRISHNA K P

RENIL THOMAS

JOHN BIRIR

KUSH TRIPATHI

MS SCHOLARS

K SAI ADITYA RAMAN

GURU PRAKASH SAHU

SHERI PRASHANTH REDDY

TIBIN THOMAS

R SUPRIYANKA

ANMOL SHRIVASTAVA

KARTHIKEYAN M

BHAVESH NARAYANI

GOKUL RAJA

PROJECT OFFICERS AND PROJECT STAFF

PRABAKARAN G

V SREEHARI

SHASHANK SISODIA

HARIKRISHNAN R

DHARSHAN B. L.

©2019 by Center for Non Destructive Evaluation.